Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Vodenje tiskarskega podjetja v kriznih momentih je izziv za vsako vodstvo.
Od leta 2019 se številna podjetja, ne le tiskarne, soočajo s številnimi kriznimi izzivi. Predvsem je prišlo do novega načina razmišljanja, ki se možno odraža v spremenjenih trendih naših nakupnih navad. Vse se seli na splet, poslovanje čedalje bolj poteka na daljavo in bolj masovno. Za povrhu teh sprememb pa se trenutno soočamo še s transportno krizo in pomanjkanjem surovin oziroma materialov.

#poslovanje #vodenje

Za uspešno poslovanje in vodenje je zato ključnega pomena, da imajo vodstva v naprej izdelane načrte za ravnanje / ukrepanje / reorganizacijo v različnih kriznih razmerah. Tisti, ki so pripravljeni na krizo, lahko hitro sprejmejo potrebne ukrepe in se ustrezno odzovejo na kakršnekoli izzive. To hkrati ob nenadnem pojavu krizne situacije pomaga tudi bolje obvladati začetno vzdušje negotovosti. A žal v praksi številni tej previdnosti poslovnega načrtovanja namenjajo premalo pozornosti in se na težavo oziroma krizo odzivajo šele, ko se ta že pojavi.

V osnovi ločimo štiri vrste kriz: tiste, ki ogrožajo živa bitja, okolje, premoženje ali podobo podjetja. Pri vseh je zanimivo, da so po najslabšem scenariju lahko med seboj povezane in se zgodijo kot verižna reakcija. Če naši kemični odpadki na primer po naključju pridejo v podtalnico, so ogrožena živa bitja in okolje. S tem lahko škodo utrpi podoba oziroma ugled podjetja, kar lahko pomeni, da na poslovno pogodbo lahko odpove glavna stranka. To pa pomeni manj naročil in ustvarjenih prihodkov, kar v času dodatnih izzivov zaradi pandemije hitro ogrozi poslovno stanje tiskarne. V današnjih zahtevnih časih se je potrebno tudi zavedati, da so naši izdelki dejansko podoba in ugled podjetja. Ugled kaj hitro usahne, če naročila izvedemo slabo in nekorektno, ta informacija se namreč danes v javnosti in s spletom zelo hitro razširi.

Dobro krizno upravljanje se ne začne z obvladovanjem krize, temveč s preprečevanjem njenega nastanka. Pri tem pomagajo različni strateški pristopi zgodnje zaznave kriznih situacij. To navadno pomeni, da je potrebno definirati naše jasne zadane cilje oziroma kazalce na določeno časovno obdobje. Te cilje je potrebno podpreti s konkretnimi številkami in jih seveda redno preverjati. V kakšnem časovnem okviru želim ustvariti določen promet? Kako visoki so lahko stroški? Kolikšen odstotek strojev mora biti izkoriščen, da ustvarjamo dobiček? Kako visoka je še dopustna stopnja reklamacij? Če pozneje primerjamo dejanske rezultate poslovanja teh zastavljenih ciljev z dejanskim stanjem, je vsako negativno odstopanje prvi opozorilni signal za morebitno krizno situacijo.

Za uspešno poslovanje je ključnega pomena tudi stalno slediti dogajanju na grafičnem trgu, grafičnemu in gospodarskem razvoju. Predvsem moramo slediti, koliko novih tiskarjev se je pojavilo v naši bližini? Kdo so moji konkurenti in kakšen položaj imajo na trgu? Kako se razvija tiskarska industrija, katera področja se krepijo in katera nazadujejo? Ali je trg razpoložen za potrošnjo ali zadržan? Po katerih tiskarskih izdelkih je večje povpraševanje? Katera tiskovina bi morda še bila lahko zanimiva trgu? Katere moje ponudbe so donosne in katere ne? Kje bi lahko imel priložnosti z novim poslovnim modelom?

Seveda pa navsezadnje k uspehu pripomore tudi prava klima zaposlenih v podjetju. Vodstvo mora biti sposobno zaznati stanje razpoloženja v podjetju, in vedeti, kdo se med seboj ne razume dobro? Kje lahko pride do konflikta? Katera stranka je bila zaradi tega nezadovoljna? Ali so stranke, ki bi želele dodatne in boljše storitve? Slednje, vzdrževanje odnosa in zadovoljstva strank, je danes vse bolj pomembno za konkurenčnost in obstoj vašega poslovanja, saj odpira tudi vrata za nadaljnje prodajne aktivnosti in seveda dobičkonosne nakupne odločitve vaših strank v prihodnosti.